Ochrana osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa                                      

Obchodné údaje: LifeUP OZ
Sídlo:Družby 33, 974 04 Banská Bystrica
IČO:52 246 761
DIČ: 2120953538
e-mailová adresa:info@mindful-life.eu
Zodpovednosť prevádzkovateľa za ochranu osobných údajov: 
telefónne číslo:+421 903 121999 
e-mailová adresa:ochranaosobnychudajov@mindful-life.eu

Týmto dokumentom prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o spracúvaní a poskytovaní ich osobných údajov v jeho spracovateľských operáciách (najmä, nie však len pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa) a oboznamuje tak dotknuté osoby so Zásadami ochrany osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste vy dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností podnikateľa ako prevádzkovateľa.

 

 

Aký je dôvod tohto informovania?

Článok 13 a článok 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ako „GDPR“) spolu s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 18/2018 Z. z.“) stanovujú povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené, a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Z toho dôvodu ako prevádzkovateľ  informačného  systému  zverejňujeme  za  účelom  dodržiavania  spravodlivosti  a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

 

Aké vaše osobné údaje budeme spracúvať?

Prevádzkovateľ bude v prípade vašej registrácie na webovej stránke prevádzkovateľa spracúvať tieto vaše osobné údaje:

 • e-mailová adresa
 • identifikačné číslo (ďalej v texte ako „ID“).

 

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje uvedené v tomto dokumente v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. (čl. 5 ods. 1 písm. c) GDPR).

 

 

Pre aký účel sa spracúvajú vaše osobné údaje?

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti.

Účelom spracúvania vašich osobných údajov bude nevyhnutnosť pre plnenie zmluvných záväzkov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ako aj aktívne využívanie služieb webových stránok prevádzkovateľa.

ÚČELY SPRACÚVANIA

 • SPRÁVA REGISTRATÚRY
 • ZMLUVNÉ VZŤAHY - OBCHODNÍ PARTNERI
 • RIEŠENIE POŽIADAVIEK DOTKNUTÝCH OSÔB PRI VÝKONE ICH PRÁV V ZMYSLE GDPR A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • KONTROLA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • MARKETING

 

 

Na základe čoho budú vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov alebo iného právneho základu spracúvania a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom, to znamená, že spracúvanie vašich osobných údajov je zákonné najmä v zmysle článku 6 a 9 nariadenia GDPR a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z..

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je zmluvný vzťah medzi vami a prevádzkovateľom. Tento zmluvný vzťah vzniká založením si vášho vlastného registračného účtu na webovej stránke prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Poskytovanie všetkých osobných údajov uvedených v tomto dokumente je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na využívanie služieb webovej stránky prevádzkovateľa. Aby ste mohli aktívne využívať služby a nakupovať produkty prevádzkovateľa, je potrebné, aby ste všetky osobné údaje uvedené v tomto dokumente prevádzkovateľovi poskytli. Neposkytnutie takýchto osobných údajov môže mať za následky nevytvorenie registračného účtu na webovej stránke prevádzkovateľa a teda zamedzuje možnosť využitia služieb a kúpy produktov prevádzkovateľa. (čl. 13 ods. 2 písm. e) GDPR).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI

 • SPRÁVA REGISTRATÚRY
  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, najmä v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • ZMLUVNÉ VZŤAHY - OBCHODNÍ PARTNERI
  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 • RIEŠENIE POŽIADAVIEK DOTKNUTÝCH OSÔB PRI VÝKONE ICH PRÁV V ZMYSLE GDPR A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, najmä v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 • KONTROLA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 • MARKETING
  Spracúvanie je nevyhnutné pre oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

 

Akou formou sa spracúvajú vaše osobné údaje?

Forma spracúvania vašich osobných údajov bude čiastočne automatizovaná, to znamená, že sa predmetné osobné údaje budú spracúvať automatizovanými aj neautomatizovanými prostriedkami.

 

 

Budú vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje a prevádzkovateľ ani v budúcnosti nezamýšľa preniesť žiadne vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. (čl. 13 ods. 1 písm. f) GDPR)

 

 

Budú vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 

Ako dlho budú vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002  Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ resp. jeho poverení pracovníci a iné oprávnené osoby získavajú akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v tomto dokumente kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií a  k získaným osobným údajom priradzujú vaše iné osobné údaje, ktoré im poskytnete. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z..

Vaše osobné údaje sa budú spracúvať a uchovávať po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu, resp. existencii vášho registračného účtu na našej webovej stránke (ďalej v texte ako „VOP“), avšak najdlhšie po dobu plnenia účelu ich spracovania. (čl. 13 ods. 2 písm. a) GDPR). Po skončení plnenia účelu spracúvania vašich osobných údajov sa tieto osobné údaje vymažú, pseudonymizujú, prípadne anonymizujú, aby tieto osobné údaje nebolo možné priradiť k vašej osobe. Takýto postup prevádzkovateľa a spracúvanie vašich osobných údajov nemá pre vás žiadny vplyv alebo iné dôsledky. (čl. 13 ods. 2 písm. f) GDPR).

LEHOTA NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • SPRÁVA REGISTRATÚRY
  Lehoty sú rôzne v závislosti od registratúrneho plánu.

 • ZMLUVNÉ VZŤAHY - OBCHODNÍ PARTNERI
  5 rokov od ukončenia podnikateľského vzťahu a zániku platnosti zmluvy s dotknutou osobou.

 • RIEŠENIE POŽIADAVIEK DOTKNUTÝCH OSÔB PRI VÝKONE ICH PRÁV V ZMYSLE GDPR A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1 rok od vyriešenia požiadavky.

 • KONTROLA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  5 rokov od ukončenia kontroly.

 • MARKETING
  1 rok od zrušenia registračného účtu klienta na webovej stránke prevádzkovateľa.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ môže poskytnúť všetky vaše osobné údaje iným príjemcom, predovšetkým tretím stranám (napr. rozhodcovský súd v zmysle rozhodcovskej doložky podľa VOP, všeobecné súdy SR, exekútori SR a pod.) a svojím sprostredkovateľom:

 • spoločnosti Lamart s.r.o., so sídlom: Kordíky 170, 976 34 Kordíky, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 10077/S;
 • spoločnosť Martin Rumanovský - MR Studio, IČO: 50514156, so sídlom: Tatranská 11, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapísanej v Živnostenskom registri Okresného súdu Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 620-38814.
 • Spoločnosti MINDFUL s.r.o., IČO: 52246761, so sídlom Lazovná 3, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 36065/S, DIČ 2120953538, e-mail:info@mindful-life.eu

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • SPRÁVA REGISTRATÚRY
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt.

 • ZMLUVNÉ VZŤAHY - OBCHODNÍ PARTNERI
  Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovateľ.

 • RIEŠENIE POŽIADAVIEK DOTKNUTÝCH OSÔB PRI VÝKONE ICH PRÁV V ZMYSLE GDPR A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Prevádzkovateľ.

 • KONTROLA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Kontrolný orgán.

 • MARKETING
  Prevádzkovateľ a oprávnené osoby prevádzkovateľa.

  

 

Do akej kategórie dotknutých osôb patríte?

Prevádzkovateľ má viacero kategórií dotknutých osôb. Vy môžete patriť do jednej z nasledovných kategórií: klienti, obchodní a iní partneri, zástupcovia obchodných a iných partnerov prevádzkovateľa.

 

 

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

 1. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na  adrese  zodpovednej  osoby,  písomne, oznámením  o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. (čl. 13 ods. 2 písm. c) GDPR)

 1. PRÁVO NA PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. (čl. 13 ods. 2 písm. b) GDPR)

 1. PRÁVO NA OPRAVU

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. (čl. 13 ods. 2 písm. b) GDPR)

 1. PRÁVO NA VÝMAZ (NA ZABUDNUTIE)

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. (čl. 13 ods. 2 písm. b) GDPR)

 1. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. (čl. 13 ods. 2 písm. b) GDPR)

 1. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. (čl. 13 ods. 2 písm. b) GDPR)

 1. PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. (čl. 13 ods. 2 písm. b) GDPR)

 1. PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR).

 

 

Aké bezpečnostné opatrenia prijal prevádzkovateľ pre ochranu vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ informačného systému prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 GDPR vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu vám túto skutočnosť oznámime.

Prevádzkovateľ má právo vykonať test zlučiteľnosti účelov spracúvania vašich osobných údajov na zistenie toho, či je spracúvanie na iný účel zlučiteľné s aktuálnym účelom spracúvania, na ktorý boli vaše osobné údaje pôvodne získané. (čl. 6 ods. 4 GDPR)

 

UPOZORNENIE : z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Pokiaľ vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, neboli získané priamo od vás ako dotknutej osoby, máte právo sa informovať u prevádzkovateľa, z akého zdroja pochádzajú vaše osobné údaje, prípadne informácie o tom, či vaše osobné údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

UPOZORNENIE :  je vo vašom záujme ako dotknutej osoby, aby ste si preštudovali článok 14 GDPR, najmä ods. 3, 4, 5, nakoľko tieto nie sú v tomto vyhlásení prevádzkovateľa podrobnejšie rozoberané.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou vašich osobných údajov vrátane uplatnenia vašich práv v zmysle GDPR a zákona vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (čl. 38 ods. 4 GDPR).